Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2014

February 04 2014

The Princess [Thor AU fanfic]
<p>Little something I wrote for <a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://lokimonth.tumblr.com/">Loki Month</a><br />Prompt is <i>Your Favourite Loki</i> and my fave one is (Jotun) Lady Loki.</p><p>Translated from Polish by <span class="username-with-symbol u"><a class="u beta username" href="http://allantiee.deviantart.com" >Allantiee</a><span class="user-symbol beta" data-quicktip-text="Beta Tester" data-show-tooltip="1" data-gruser-type="beta"></span></span></p><p>Also at: <a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://archiveofourown.org/works/1168618">Ao3</a> || <a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://why-so-mischievous.tumblr.com/post/75592177667/the-princess">tumblr</a><br /></p>

November 26 2013

November 25 2013

Tuz przed polnoca rozdzial I [FrostIron fanfic]
&nbsp;&nbsp; Tony Stark straci&#322; niemal wszystko, co dla niego wa&#380;ne. Tak mu si&#281; wydawa&#322;o, ale przesta&#322; walczy&#263; z losem. Nie chcia&#322; by&#263; ju&#380; bohaterem. Bezpieczniej czu&#322; si&#281; w swoim warsztacie. Jednak pewnej nocy, tu&#380; przed p&oacute;&#322;noc&#261;, zosta&#322; zmuszony zn&oacute;w przywdzia&#263; zbroj&#281;, by przywita&#263; bardzo nieoczekiwanego go&#347;cia.<br /><br /><br /><br /> &nbsp; &nbsp;Moja forma rozliczania si&#281; z pairingiem, kt&oacute;ry niszczy mi &#380;ycie ju&#380; od jakiego&#347; czasu. Nie przywyk&#322;am do pisania ff, dlatego prezentuj&#281; Wam taki oto dziw tw&oacute;rczy.<br /> &nbsp; &nbsp;Akcja toczy si&#281; gdzie&#347; mi&#281;dzy Iron Manem 3, a Thorem 2, z silnym i bardzo brutalnym naruszeniem linii czasowej. Co wi&#281;cej to AU i takie "co by by&#322;o gdyby".<br /> &nbsp; &nbsp;Nie os&#261;dzajcie moich wybor&oacute;w <img src="http://e.deviantart.net/emoticons/letters/=p.gif" width="15" height="15" alt=":P" data-embed-type="emoticon" data-embed-id="395" title=":P (Lick)"/><br /><br />Znajdziecie mnie tak&#380;e na:<br /><br /><a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://archiveofourown.org/works/1058181">ao3</a><br /><a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://meltingliminality.wordpress.com/2013/11/25/tuz-przed-polnoca-rozdzial-i/">WordPress</a>

September 24 2013

Mirages [FrostIron Fan fiction]
My very first attempt to write fanfiction with Loki and Tony aka FrostIron. They're both my huge slash love XD<br />I wrote it in Polish at first, but then decided to translate it. My dear *<a class="u" href="http://allantiee.deviantart.com">Allantiee</a> translated it for me.<br />I don't know what to think about it anyway. I had this idea which was rather psychedelic. I wanted this fanfic to be this way... oh well...<br /><br /><br />Tony Stark &amp; Loki (c) their rightful owners

September 23 2013

Miraze [FrostIron Fan fiction]
Nie czytuj&#281; fanfik&oacute;w za bardzo, prawie wcale ich nie pisz&#281;, a je&#347;li ju&#380;, to s&#261; naprawd&#281; kr&oacute;tkie. Robi&#281; to z reszt&#261; tylko jako slashowe opowie&#347;ci dla moich ukochanych pairing&oacute;w. W tym przypadku prezentuj&#281; troch&#281; mi&#322;o&#347;ci do Mroz&oacute;w, FrostIron-a, Tony&rsquo;ego z Lokim. Zacz&#281;&#322;o mi brakowa&#263; fan art&oacute;w do ogl&#261;dania, fanmixy na 8tracks zrobi&#322;am dwa, wi&#281;c zosta&#322;o mi pisanie. Nie jestem za dobra w te klocki, chcia&#322;am tylko zrobi&#263; &ldquo;co&#347;&rdquo;. Pomys&#322;y na AU te&#380; miewam, ale wiem, &#380;e powinnam pisa&#263; inne rzeczy, tak&#380;e AU pewnie si&#281; nie pojawi. Nie wiem, co my&#347;le&#263; o tej historii, wysz&#322;o troch&#281; inaczej ni&#380; sobie &#380;yczy&#322;am.<br /><br />Tony i Loki (c) Marvel, Disney i Odyn raczy wiedzie&#263;, kto jeszcze

September 05 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl