Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2014

February 04 2014

The Princess [Thor AU fanfic]

Little something I wrote for Loki Month
Prompt is Your Favourite Loki and my fave one is (Jotun) Lady Loki.

Translated from Polish by Allantiee

Also at: Ao3 || tumblr

The Princess [Thor AU fanfic]
<p>Little something I wrote for <a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://lokimonth.tumblr.com/">Loki Month</a><br />Prompt is <i>Your Favourite Loki</i> and my fave one is (Jotun) Lady Loki.</p><p>Translated from Polish by <span class="username-with-symbol u"><a class="u beta username" href="http://allantiee.deviantart.com" >Allantiee</a><span class="user-symbol beta" data-quicktip-text="Beta Tester" data-show-tooltip="1" data-gruser-type="beta"></span></span></p><p>Also at: <a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://archiveofourown.org/works/1168618">Ao3</a> || <a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://why-so-mischievous.tumblr.com/post/75592177667/the-princess">tumblr</a><br /></p>

November 26 2013

November 25 2013

Tuz przed polnoca rozdzial I [FrostIron fanfic]
   Tony Stark stracił niemal wszystko, co dla niego ważne. Tak mu się wydawało, ale przestał walczyć z losem. Nie chciał być już bohaterem. Bezpieczniej czuł się w swoim warsztacie. Jednak pewnej nocy, tuż przed północą, został zmuszony znów przywdziać zbroję, by przywitać bardzo nieoczekiwanego gościa.   Moja forma rozliczania się z pairingiem, który niszczy mi życie już od jakiegoś czasu. Nie przywykłam do pisania ff, dlatego prezentuję Wam taki oto dziw twórczy.
   Akcja toczy się gdzieś między Iron Manem 3, a Thorem 2, z silnym i bardzo brutalnym naruszeniem linii czasowej. Co więcej to AU i takie "co by było gdyby".
   Nie osądzajcie moich wyborów :P

Znajdziecie mnie także na:

ao3
WordPress
Tuz przed polnoca rozdzial I [FrostIron fanfic]
&nbsp;&nbsp; Tony Stark straci&#322; niemal wszystko, co dla niego wa&#380;ne. Tak mu si&#281; wydawa&#322;o, ale przesta&#322; walczy&#263; z losem. Nie chcia&#322; by&#263; ju&#380; bohaterem. Bezpieczniej czu&#322; si&#281; w swoim warsztacie. Jednak pewnej nocy, tu&#380; przed p&oacute;&#322;noc&#261;, zosta&#322; zmuszony zn&oacute;w przywdzia&#263; zbroj&#281;, by przywita&#263; bardzo nieoczekiwanego go&#347;cia.<br /><br /><br /><br /> &nbsp; &nbsp;Moja forma rozliczania si&#281; z pairingiem, kt&oacute;ry niszczy mi &#380;ycie ju&#380; od jakiego&#347; czasu. Nie przywyk&#322;am do pisania ff, dlatego prezentuj&#281; Wam taki oto dziw tw&oacute;rczy.<br /> &nbsp; &nbsp;Akcja toczy si&#281; gdzie&#347; mi&#281;dzy Iron Manem 3, a Thorem 2, z silnym i bardzo brutalnym naruszeniem linii czasowej. Co wi&#281;cej to AU i takie "co by by&#322;o gdyby".<br /> &nbsp; &nbsp;Nie os&#261;dzajcie moich wybor&oacute;w <img src="http://e.deviantart.net/emoticons/letters/=p.gif" width="15" height="15" alt=":P" data-embed-type="emoticon" data-embed-id="395" title=":P (Lick)"/><br /><br />Znajdziecie mnie tak&#380;e na:<br /><br /><a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://archiveofourown.org/works/1058181">ao3</a><br /><a class="external" href="http://www.deviantart.com/users/outgoing?http://meltingliminality.wordpress.com/2013/11/25/tuz-przed-polnoca-rozdzial-i/">WordPress</a>

September 24 2013

Mirages [FrostIron Fan fiction]
My very first attempt to write fanfiction with Loki and Tony aka FrostIron. They're both my huge slash love XD
I wrote it in Polish at first, but then decided to translate it. My dear *Allantiee translated it for me.
I don't know what to think about it anyway. I had this idea which was rather psychedelic. I wanted this fanfic to be this way... oh well...


Tony Stark & Loki (c) their rightful owners
Mirages [FrostIron Fan fiction]
My very first attempt to write fanfiction with Loki and Tony aka FrostIron. They're both my huge slash love XD<br />I wrote it in Polish at first, but then decided to translate it. My dear *<a class="u" href="http://allantiee.deviantart.com">Allantiee</a> translated it for me.<br />I don't know what to think about it anyway. I had this idea which was rather psychedelic. I wanted this fanfic to be this way... oh well...<br /><br /><br />Tony Stark &amp; Loki (c) their rightful owners
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl